PRIVATLIVSPOLITIK

1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

Børne og -ungehjemmet Hytten tager håndteringen af din persondata alvorligt.

Vi sikrer at al databehandling sker i overensstemmelse med gældende regler og GDPR-lovgivning om

behandling af persondata.

2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER

Børne og Unge-hjemmet er dataansvarlig og kan kontaktes på:

Børne og -Ungehjemmet Hytten

Stubyvej 6

4760 Vordingborg

CVR. 44300893

Mail: kontakt@bu-hytten.dk

Telefon: +45 91 10 48 49

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os omkring vores behandling af dine personoplysninger.

3. VI HÅNDTERER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Obligatoriske oplysninger:

• Mail adresse

• Navn

• Adresse

• Telefonnummer

• Dokumentation for indgåede aftaler

• Beskrivelse af din trivsel og udvikling i vores fag-system: Safe Journal2

5. SIKKERHED

Dine persondata er beskyttet hos vores Databehandler: Safe-IT/Safe-Journal og Adforce one har

udarbejdet interne databeskyttelsespolitikker som indeholder interne instrukser og beskriver de

foranstaltninger, som vores dataudbyder har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt

eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at

uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for

diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vores

dataudbydere underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som er krævet

i persondataforordningens artikel 34.

6. VIDEREGIVELSE

Vi videregiver alene dine data til de myndigheder som er inddraget i din konkrete sag.

som er betragtet som usikkert tredjeland. Det sker med baggrund i EU’s standardkontrakter.

7. SLETNING

Vi opbevarer dine kontaktoplysninger i den periode du bor på Børne -Ungehjemmet Hytten.

8. Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at læse og få indsigt i de persondata der alene omhandler dig jf. persondataforordningens

artikel 15.

8.1. Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du skal selv sørge for at holde din personlige oplysninger opdaterede. Dette gøres ved at kontakte

personale på Hytten og bede dem om at rette dine oplysninger (som fx tlf. nummer).

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet, hvis du mener, at de oplysninger, som

Hytten behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Hytten er retligt forpligtet til at opbevare alle eller

dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan

fastlægges eller forsvares. I så fald vil Hytten kun opbevare de oplysninger, som Hytten er retlig

forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig i forbindelse med din fraflytning fra

Hytten.3

8.2 Dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på dit samtykke eller en kontrakt, og vores

behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til

os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en

anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

8.3 Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod Hyttens behandling af dine persondata, hvis behandling sker

efter reglerne i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering.

Hytten må efter en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Hytten påviser

vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og

frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende

eller forsvares, jf. persondataforordningens artikel 21.

Du har også ret til at gøre indsigelse imod Hyttens behandling af dine persondata, hvis behandlingen

sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. persondataforordningens artikel 21. Efter en

indsigelse må Opholdsstedet Skovly ikke længere behandle dine persondata til dette formål.

8.4 Ret til indsigelse imod profilering

Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på

automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydelig

påvirker dig, jf. persondataforordningens artikel 22.

8.5 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til

Opholdsstedet Skovly behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf.

persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Hytten ophøre med at behandle de persondata, som du har

tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Hytten er retligt forpligtet eller berettiget til at

opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Hytten kun opbevare de oplysninger, som

Hytten er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke

berører ikke lovligheden af den behandling, som Hytten har foretaget, indtil din tilbagetrækning af

samtykket.4

9. KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over Hyttens behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive

en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon nr.: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

11. ÆNDRINGER

Du vil modtage orientering om ændringer af denne privatlivspolitik på mail eller via hjemmesiden:

hhttp//bu-hytten.dk

Claus Storm

Forstander

Kontakt

Sociale medier